zamrazanie rur lublin
czyszczenie tarasow
ocieplanie poddasza
zabudowa plytami lublin
montaz ogrodzen
centralne ogrzewanie lublin
elektryk lublin
hydraulik lublin
malowanie lublin
montaz drzwi lublin
montaz mebli lublin
montaz okien lublin
przeprowadzki lublin
sprzatanie lublin
ukladanie paneli lublin
ukladanie plytek lublin
Slider

Polityka prywatności

Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?

Przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem prosimy o zapoznanie się z zasadami i prawem ich przetwarzania oraz sposobem ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Jak pozyskaliśmy dane osobowe?

Otrzymaliśmy je w związku z korzystaniem z usług w formie stacjonarnej lub z serwisu internetowego, a także w możliwych innych przypadkach jak udział w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.

Supramex Sp. z o.o. („Supramex”) jest administratorem danych osobowych. Co to oznacza?

Spółka Supramex ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

W jaki sposób skontaktować się z Supramex w spawie danych osobowych ?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres Supramex sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa lub wysyłając wiadomość do administratora danych na adres e-mail: kontakt@supramex.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Supramex (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy również dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Supramex (art. 6 ust. 1 f RODO): marketing bezpośredni produktów i usług Supramex; poprawa jakości sprzedawanych przez Supramex towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji; wsparcie usług płatniczych lub ubezpieczenia zakupionej usługi; zarządzanie aktywnością na stronie  internetowej  Supramex, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami; obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy; wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Supramex obowiązków wynikających z przepisów prawa). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kto poza Supramex ma dostęp do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym; podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe; organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

Informacja o profilowaniu danych.

W celach opisanych powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać.

Przysługujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Supramex, przysługują następujące prawa wynikające z RODO: prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Supramex danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych); prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO); w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu.

W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Supramex lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Supramex nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych do takich celów. Zrealizowanie powyższych praw ułatwi złożenie wniosku na adres wskazany w niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego.

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Supramex danych osobowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Obecnie nie planujemy przekazywać żadnych Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie www.supramex.pl w polityce prywatności.

Pliki cookies (ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej mogą być gromadzone informacje w sposób bierny (bez aktywnego dostarczania tych informacji). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie efektywnego korzystania z naszego serwisu internetowego, przykładowo: rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z preferencjami, np. ustawienia czcionki, wybór preferowanego sklepu; dostosowanie serwisu – dostarczenie treści dostosowanej do  zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisu i jego zawartości; badanie efektywności naszych reklam. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji “Pomoc” poszczególnych przeglądarek, w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Informacje systemowe (logi systemów).

Używana przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych. Supramex może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi.

Prawa autorskie.

Jeśli nie stwierdza się inaczej wszystkie znaki towarowe na tej stronie są własnością Supramex. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu, oraz innych treści należą do Supramex i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez zgody właściciela. Można kopiować, zapisywać i przesyłać na wskazany adres mailowy niektóre części tego serwisu internetowego do swojego komputera, do osobistego użytku. Zabronione jest jednak kopiowanie, modyfikowanie, wysyłanie, czy przekształcanie w inny sposób w inną formę programu, kodu lub obrazu będącego własnością Supramex do jakiegokolwiek innego utworu, w tym również do własnej strony internetowej, albo wykorzystywanie informacji w inny sposób związany z ich upublicznianiem lub z celami komercyjnymi.

Usługi.

Wszystkie usługi przedstawione na tej stronie znajdują się w ofercie handlowej Supramex. Każda z tych usług dostępna jest na zamówienie, dla niektórych oferta ograniczona jest terytorialnie oraz czasowo. Elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej Supramex.

Kontakt